تاریخ
 
2017
  • پروژه خط جوش خودرو به شرط تحویل کلید، بهره برداری شد.
2015
  • Robo در انگلیس تأسیس شد. دفتر سوئد Robo افتتاح شد.
2014
  • به مجتمع صنعتی باش ایسکله نقل مکان شد.
2012
  • شرکت مکانیکی Bares به این شرکت منحل شد.
2006
  • امور مربوط به شرکت انجام شد.
2002
  • با ورود به صنعت خودرو، پایه شرکت اتوماسیون Robo احداث شد.