فیلم مقدماتی
 

فعالیت های این شرکت در سال 2002 با انجام امور پروژه آغاز شد و به ویژه در راستای پیشرفت ها صنعت خودرو افزایش یافت و در سال 2006 شرکت تشکیل شد. با گذشت زمان به پروژه های نرم افزار، طراحی و الکتریکی تخصص مکانیک، روبات و پینوماتیک اضافه شده و با ارائه راه حل تحویل به شرط کلید در پروژه های مدرن سازی سیستم های تولید فعلی و احداث جدید، به موقعیت امروز خود دسترسی یافته است.