دنیا - 14.10.2015
 
ملت - 14.01.2017
 
موضوع روز کجاعلی - 14.01.2017
 
پروژه های فن آوری - 15.01.2017
 
مغازه آهن، فولاد - 08.03.2017
 
تلویزیون